Kolkata Style Mughlai/Mughlai/ Mughlai Paratha/ Moglai